Twój koszyk jest pusty

Warunki gwarancji

Przedmiot

1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności firmy Xeropol z tytułu rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych u nas

2. Xeropol nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.

B. Warunki rękojmi

1. Na zakupione produkty Xeropol udziela rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

2. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w Xeropol, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.

3. Xeropol nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:

  • uszkodzonych mechanicznie,

  • eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,

  • w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne ,

  • w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi,

  • noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania,

  • zużytych (materiały eksploatacyjne),

  • produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.


Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

  • uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji w systemie e-Sklepu i uzyskanie autoryzacji - rozpatrywane są tylko reklamacje złożone w formie elektronicznej.

  • po zgłoszeniu reklamacji zamawiający otrzymuje numer RMA, co upoważnia go do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, reklamowanych produktów wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym do firmy Xeropol.

4. Gdy cena jednostkowa reklamowanego produktu nie przekracza 10,00 zł netto istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu klientowi bez konieczności dostarczenia przedmiotowej reklamacji do serwisu Xeropol. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie reklamacji w serwisie internetowym Xeropol oraz poinformowanie o tym fakcie naszego pracownika. Na życzenie klienta wyślemy produkt nowy, wolny od wad lub wystawimy fakturę korygującą. Wszystkie reklamowane produkty Klient ma obowiązek składować i w przypadku prośby ze strony serwisu odesłać do placówki naszej firmy.

5. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.

6. Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu rozsypania się tonera wewnątrz opakowania jest zgłoszenie tego faktu w dniu otrzymania przesyłki - potwierdzonej listem przewozowym (data i podpis odbiorcy).

7. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.

8. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

9. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, Partner może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.

10. W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.


Załatwienie reklamacji

1. Xeropol s.c. zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty dostarczenia produktu ( "termin podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Xeropol:

a) dokona wymiany produktu na nowy, wolny od wad,

b) dokona naprawy wadliwego produktu,

c) lub dokona zwrotu zapłaty za produkt w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest w tym przypadku załatwienie reklamacji w sposób określony w ust.2 lit. a, b.

3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Xeropol.

4. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli - z przyczyn niezależnych od nas - zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

5. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Reklamującego na koszt firmy Xeropol.

6. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od daty załatwienia reklamacji nabywca nie odbierze produktu, zostanie wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji, a w razie jego braku - na adres wskazany w informacji o Partnerze. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie przedmiotowy produkt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru produktu, Xeropol dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.

7. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.


Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę.

1. Nabywca dostarcza reklamowany produkt, do miejsca wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko. Gdy przesyłka zostanie wysłana na nasz koszt, do paczki dołączymy fakturę za poniesione koszty.

2. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, Xeropol obciąży nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, towar odesłany zostanie na koszt Reklamującego wraz z dołączona fakturą za poniesione koszty.

licznik odwiedzin: 9191

PayU

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Xeropol. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie
w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com